Školenie pracovníkov z odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. - § 21, 22, 23
Termín: 25.9. – 26.9.2023 + záverečné skúšky
Kurzovné: 100,- €