Školenie pracovníkov z odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. - § 21, 22, 23
Termín: 22.10. – 23.10.2015 + záverečné skúšky
Kurzovné: 98,- €