príprava na skúšky z odbornej spôsobilosti pre prácu s jedmi a žieravinami

rôzne periodické školenia z bezpečnostných predpisov za účelom
predĺženia platnosti jednotlivých odborností